Трудовой кодекс: права беременных на работе

Содержание:

Судебная практика

О¿Ã¸ÃÂðýýÃÂù òÃÂÃÂõ úþýÃÂûøúàøýÃÂõÃÂõÃÂþò ÃÂðñþÃÂþôðÃÂõûõù ø ñõÃÂõüõýýÃÂàöõýÃÂøý ÃÂÃÂðýþòøÃÂÃÂàÿÃÂøÃÂøýþù ÃÂðÃÂÃÂÃÂàÃÂÃÂôõñýÃÂàÃÂÿþÃÂþò. ÃÂð ÃÂðüþü ôõûõ ÃÂÃÂôõñýðàÿÃÂðúÃÂøúð ÿþúð÷ÃÂòðõÃÂ, ÃÂÃÂþ þÃÂúð÷ ò ÿÃÂøõüõ ýð ÃÂðñþÃÂàöõýÃÂøýðü ëò ÿþûþöõýøøû ÃÂõôúþ ôþúð÷ÃÂòðõÃÂÃÂàÿþ ôðýýÃÂü ôøÃÂúÃÂøüøýðÃÂøþýýÃÂü ÿÃÂø÷ýðúðü, ø ÃÂÃÂô ÃÂðÃÂÃÂþ òÃÂÃÂðõàýð ÃÂÃÂþÃÂþýàÃÂðñþÃÂþôðÃÂõûÃÂ. ÃÂÃÂø ÃÂÃÂôõñýþü ÃÂð÷ñøÃÂðÃÂõûÃÂÃÂÃÂòõ úðöôþù ÃÂÃÂþÃÂþýõ ÿÃÂøÃÂþôøÃÂÃÂàÃÂðüþÃÂÃÂþÃÂÃÂõûÃÂýþ ÿþôÃÂòõÃÂöôðÃÂàÃÂõ þñÃÂÃÂþÃÂÃÂõûÃÂÃÂÃÂòð, úþÃÂþÃÂÃÂõ þýø ÃÂÃÂøÃÂðÃÂàÃÂÃÂÃÂõÃÂÃÂòõýýÃÂüø ôûàÃÂðÃÂÃÂüþÃÂÃÂõýøÃÂ. àðñþÃÂþôðÃÂõûø ÿÃÂø ÃÂÃÂþü üþóÃÂàýð÷ÃÂòðÃÂàôÃÂÃÂóøõ üþÃÂøòàþÃÂúð÷ð ò ÷ðúûÃÂÃÂõýøø ÃÂÃÂÃÂôþòþóþ ôþóþòþÃÂð, þÿÃÂþòõÃÂóýÃÂÃÂàúþÃÂþÃÂÃÂõ ýõÃÂõôúþ ñÃÂòðõàþÃÂõýàÃÂÃÂÃÂôýþ.

ÃÂþ øýøÃÂøðÃÂøòõ ÃÂðñþÃÂþôðÃÂõûàýõûÃÂֈÃÂòþûøÃÂàñõÃÂõüõýýÃÂàöõýÃÂøýÃÂ, ôðöõ õÃÂûø ÷ð ýõù ÃÂøÃÂûÃÂÃÂÃÂàýðÃÂÃÂÃÂõýøàôøÃÂÃÂøÿûøýÃÂ, ÷ð úþÃÂþÃÂÃÂõ ÷ðúþýþôðÃÂõûÃÂÃÂÃÂòþ ÿÃÂø ÿÃÂþÃÂøàôÃÂÃÂóøàþñÃÂÃÂþÃÂÃÂõûÃÂÃÂÃÂòðàÿþ÷òþûÃÂõàÃÂÃÂð÷àÃÂòþûøÃÂàýõôþñÃÂþÃÂþòõÃÂÃÂýþóþ ÃÂðñþÃÂýøúð â ýõòÃÂÃÂþô ýð ÃÂðñþÃÂÃÂ, þÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂòøõ ýð ÃÂðñþÃÂõü üõÃÂÃÂõ ñõ÷ ÃÂòðöøÃÂõûÃÂýÃÂàÿÃÂøÃÂøý ø ôÃÂ. áÿþÃÂàþ òþÃÂÃÂÃÂðýþòûõýøø ÃÂþÃÂÃÂÃÂôýøÃÂÃÂ, ÃÂòþûõýýþù ÷ð òøýþòýÃÂõ ýðÃÂÃÂÃÂõýøÃÂ, ÃÂðúöõ ÃÂðÃÂõ òÃÂõóþ ÃÂõÃÂðÃÂÃÂÃÂàò õõ ÿþûÃÂ÷ÃÂ.

ãòþûÃÂýõýøõ öõ ñõÃÂõüõýýÃÂàÿþ þñÃÂøü þÃÂýþòðýøÃÂü ÿÃÂø÷ýðõÃÂÃÂà÷ðúþýýÃÂü.

Порядок увольнения

Возможность освободить от должности такую работницу, появляется только в день окончания отпуска по БиР. Все действия нанимателя должны находиться в правовом поле федерального законодательства и ТК Российской Федерации.

Информация

Если в момент беременности оканчивается срок действия временного трудового контракта, а беременная сотрудница по какой-то причине официально не подтверждает свой статус, увольнение можно провести на общих основаниях.

Отставка женщины в положении по временному рабочему контракту частый повод для судебных разбирательств. Чтобы этого не случилось, руководитель должен четко соблюсти всю процедуру.

Оповещение

За три дня до конечной даты выхода на работу после отпуска по БиР, руководитель обязан направить сотруднице письменное оповещение об окончании действия срочного трудового контракта.

Письменное уведомление оформляется согласно форме, принятой на предприятии. Оно содержит следующую обязательную информацию:

 • Ф.И.О. увольняемой сотрудницы.
 • Занимаемая должность с указанием цеха, отдела и тому подобное.
 • Причина увольнения с обязательной ссылкой на соответствующий пункт законодательства (ст. 79).
 • Справочная информация о предприятии со всеми необходимыми реквизитами.
 • Дата составления.
 • Ф.И.О. ответственного лица и его подпись.

Важно

Факт вручения уведомления необходимо подтвердить. Если документ отправлялся почтой, то это должно быть заказное письмо с уведомлением и перечнем вложений

Лучше использовать курьерскую доставку, при которой адресат распишется на втором экземпляре полученного документа.

Издание приказа

Документ оформляется по установленной форме с указанием причины увольнения. Законным обоснованием для издания приказа является вручение уведомления увольняемой сотруднице. Этот факт обязательно прописывается в документе.

Подготовка расчета

Этой процедурой занимается отдел кадров. В день издания приказа должна быть произведена запись в трудовую книжку работницы, освобождаемой от должности. Обязательно указание статьи ТК, на основании которой произведена отставка – статья 79.

После распоряжения об увольнении бухгалтерия предприятия производит проверку и расчет причитающихся выплат. Обычно это компенсация за остаток отпуска, так как все остальные выплаты, к моменту увольнения должны быть уже произведены.

Внимание

При увольнении по временному договору не предусмотрена выплата выходного пособия.

Окончательный расчет

Законодательство четко устанавливает сроки окончательного расчета. Это последний рабочий день. В этой ситуации – это крайний день отпуска по БиР. В день увольнения должны быть полностью выплачены не только все расчетные, но и выданы все документы. Задержка трудовой книжки может обернуться для работодателя штрафными санкциями.

По какому принципу сокращают рабочее время для беременных сотрудниц?

И государственные, и частные организации должны идти навстречу беременным сотрудницам

В Трудовом кодексе не оговаривается, по какому именно принципу и на сколько часов в неделю должно быть сокращено рабочее время для беременных. Как правило, данный вопрос решается по личной договоренности между сотрудницей и ее нанимателем, то есть, в индивидуальном порядке.

Обычно, работодатели предлагают будущим матерям следующие варианты сокращения рабочего времени:

 • сокращение длительности ежедневных рабочих смен (обычно – на один час);
 • сокращение рабочей недели с получением дополнительных выходных дней (как правило – не более одного в неделю) и сохранением длительности самих смен;
 • «смешанный» вариант, подразумевающий и сокращение ежедневных рабочих смен, и еженедельное получение дополнительных выходных дней

Соглашаясь на один из вышеперечисленных вариантов сокращения рабочего времени, будущая мать должна иметь ввиду следующее:

 1. По закону работодатель имеет право снизить беременной сотруднице заработную плату пропорционально количеству рабочих часов, от которых она отказалась.
 2. Сокращение рабочих часов не влияет на начисление рабочего стажа.
 3. При расчете декретных выплат для сотрудницы бухгалтерия учитывает размер ее заработной платы за 2 предыдущих календарных года. Следовательно, уменьшение дохода в связи с сокращением рабочего времени не может повлиять на размер полагающегося пособия.
 4. При вычислении длительности положенного декретного отпуска для беременной сотрудницы, тот факт, что некоторое время она трудилась в режиме сокращенного рабочего времени, учтен не будет.

Для некоторых особых случаев, например, когда речь идет о беременности несовершеннолетней или имеющей инвалидность сотрудницы, в ТК РФ имеются четкие предписания касательно сокращения рабочего времени.

Выполнение трудовых обязанностей такими работницами не должно отнимать у них более 35 часов в неделю. Впрочем, данное ограничение связано, скорее, с заботой о, зачастую, слабом здоровье сотрудниц из «категории риска», а не с самим фактом их беременности.

Запрет на увольнение по инициативе работодателя

Трудовым кодексом запрещено увольнять по инициативе работодателя беременных женщин (за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) (ч. 1 ст. 261 ТК РФ). Однако возможности для прекращения трудовых отношений с беременной сотрудницей существуют. Например, если беременная сотрудница работает по срочному трудовому договору.

Увольнение не допускается если.

в период действия срочного трудового договора беременная сотрудница напишет заявление о продлении срока действия трудового договора до окончания беременности и представит соответствующую медицинскую справку, работодатель обязан удовлетворить просьбу женщины (ч. 2 ст. 261 ТК РФ). При этом сотрудница по запросу работодателя должна представлять медицинскую справку, подтверждающую беременность, но не чаще чем один раз в три месяца. Изменение условия о сроке трудового договора нужно закрепить в дополнительном соглашении.

Обратите внимание: момент заключения срочного трудового договора (до или после наступления беременности) для продления срока действия этого договора не имеет значения. Если женщина фактически продолжает работать после окончания беременности, то работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с ней в связи с истечением срока его действия в течение недели со дня, когда работодатель узнал или должен был узнать об окончании беременности. Если женщина фактически продолжает работать после окончания беременности, то работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с ней в связи с истечением срока его действия в течение недели со дня, когда работодатель узнал или должен был узнать об окончании беременности

Если женщина фактически продолжает работать после окончания беременности, то работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с ней в связи с истечением срока его действия в течение недели со дня, когда работодатель узнал или должен был узнать об окончании беременности.

На заметку. Под фактическим окончанием беременности следует понимать рождение ребенка, а также искусственное прерывание (аборт) или невынашивание (выкидыш) беременности.

Отпуск по беременности и родам и пособие. В период действия трудового договора беременная сотрудница может оформить отпуск по беременности и родам. В этом случае соответствующее пособие ей нужно выплатить в полном объеме за все календарные дни отпуска по беременности и родам (ст. 255 ТК РФ)

Увольнение возможно, если (ч. 3 ст. 261 ТК РФ).

с ней заключен срочный трудовой договор на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. В этом случае допускается увольнение беременной сотрудницы в связи с истечением срока трудового договора (п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ);

в организации нет работы, которую может выполнять беременная работница, или она отказалась от предложенных вариантов работы (п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ).

Какую работу должен предлагать женщине работодатель?

Согласно ч. 3 ст. 261 ТК РФ:

не только ту работу или вакантную должность, которая соответствует ее квалификации, но и нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу;

все имеющиеся вакансии, отвечающие требованиям состояния здоровья;

вакансии и работу, имеющиеся у работодателя в данной местности. Вакансии и работа, имеющиеся в другой местности, должны быть предложены в тех случаях, когда это предусмотрено коллективным договором, соглашениями или трудовым договором.

При согласии женщины на перевод некоторые условия, например место работы, должность или срок трудового договора меняются путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору.

Статья актуальна на 05.02.2016

Статья закона

В ряде случаев при беременности женщине рекомендовано перейти на легкий труд. Это понятие подразумевает снижение норм выработки, исключение воздействия неблагоприятных производственных факторов и т.п. Перевод на облегченный труд осуществляется в рамках статьи 254 Трудового кодекса.

Статья 259 ТК запрещает привлекать беременных женщин к выполнению трудовых обязанностей:

 • в ночные смены;
 • выходные дни;
 • нерабочие праздничные дни;
 • сверхурочно;
 • в командировках.

Трудовое законодательство обязывает работодателя оплачивать труд беременной, переведенной на иные условия работы, по средней заработной плате, полагающейся ей на прежнем месте.

Если права беременной женщины нарушены

Любые нарушения, затрагивающие трудовые права  работающей беременной женщины, влекут за собой штрафные санкции в адрес работодателя. Законодатель устанавливает справедливые требования, и вынуждает всех следовать действительным правилам и рекомендациям.

Игнорирование норм ТК РФ и прочих нормативных актов, дает возможность привлечь нарушителя к ответственности согласно действующим правилам. Работодатель несет два типы ответственности:

 1. Административное наказание, устанавливающееся соответственно со ст. 5.27 КоАП РФ. Речь идет о денежных штрафах, гарантированных работодателям, преступившим закон. Сумма штрафа может достигать 50 тыс. рублей.
 2. Уголовное преследование. Наказание в рамках Уголовного кодекса возникает, если работодатель неоднократно игнорирует положения ТК РФ о беременных сотрудницах, его действия повлекли создание опасной ситуации для служащей или привели к тяжким последствиям для здоровья. Меры ответственности устанавливаются по ст. 145 УК РФ, и предусматриваю штрафные санкции в 200 тыс. рублей, или штраф, соответствующий заработку нарушителя за 18 месяцев. В отдельных случаях нарушитель привлекается к исправительным работам, или лишается права занимать определенные должности на срок до 3-х лет.

Если все же вы столкнулись с какими-либо нарушениями, затрагивающими трудовые права работающей беременной женщины, вы можете проконсультироваться бесплатно- в Юридической консультации онлайн-

Беременная женщина нуждается в повышенной опеке и заботе. Именно поэтому государство предоставляет ей широкие возможности в трудовой сфере, используя которые сотрудница сможет реализовать себя как мать и специалист. Чтобы предотвратить возможные притеснения беременных, необходимо тщательно изучать действительные положения законов. Знание своих прав поможет любой девушке отстоять свои интересы и доказать право на труд.

Сложности взрослой жизни: кем работать 17 летней девушке

Где и кем может работать женщина в солидном 60-летнем возрасте

Работа для студенток: правила эффективного поиска

Легкий труд для беременных по ТК РФ

Существует ряд рабочих мест, где женщине в положении может быть не просто опасно работать, но и сложно. В частности, должны быть исключены моменты, связанные с:

 • поднятием тяжестей;
 • работой на конвейере;
 • трудом, связанным с эмоциональным напряжением;
 • работой с вредными, ядовитыми веществами и т.д.

Показатели этих воздействий можно уточнить в актах специальной оценки рабочего места. Поэтому первым, что должен сделать работодатель, это определить, вредна ли выполняемая работа беременной женщине и ее малышу. При установлении класса условий труда 3.1 и выше можно говорить о присутствии вредных факторов и необходимости перевода сотрудницы на легкий труд.

В сфере торговли и медицины

Это правило касается работодателя любой сферы деятельности. Но есть рабочие места, которые нельзя назвать сложными и вредными для здоровья, однако женщина в положении претендует на иной труд. Это может касаться сферы торговли бытовой химией и медицинских работников, труд которых связан с лабораторными исследованиями с применением химикатов, а также антисептических растворов.

В этом случае рекомендовано точно описывать свои трудовые обязанности врачу женской консультации при выдаче справки о переводе на легкий труд. Если справка будет составлена правильно, то работодатель будет обязан пересмотреть место труда и предоставить благоприятные условия.

В сфере образования

Что касается педагогических работников, то их работа непосредственно связана с психологической нагрузкой, которую также следует избегать беременной женщине. Поэтому при обращении с заявлением и справкой из мед.учреждения она может рассчитывать на сокращение учебных часов.

В банках

Спорным остается вопрос воздействия офисной техники на организм беременной. Поэтому работницы банков и иных учреждений, где основная работа связана с обработкой информации на компьютере и распечаткой на принтере, могут претендовать на иную деятельность на усмотрение руководства. Довольно сложно определить вредное воздействие, его можно доказать только на основании спец.оценки. Сегодня современная техника и мониторы практически исключают негативное влияние на организм человека.

В этом случае врач в справке может указать рекомендации о сокращении времени работы с офисной техникой до трех часов в день. Остальное время беременная женщина может заниматься другой работой по распоряжению работодателя.

Условия труда

Действительные положения трудового законодательства устанавливают ряд снижений и послаблений касательно женщин в положении.  Для них гарантированы такие дополнительные возможности:

 • Снижение объемов работы, полное исключение ночных смен, переработок и привлечения к труду во внеурочное время;
 • Изменение норм выработки в меньшую сторону, установление щадящего плана. Используется относительно девушек, зависящих от выработки, то есть произведения определенного объема продукции;
 • Перевод на другую должность с сохранением заработка, установление обновленного рабочего графика.

Все эти бонусы доступны женщинам при условии, что они находятся в положении, и взяли для работодателя справку о беременности и постановке на учет. Кроме того, для использования всех преимуществ, сотруднице предстоит написать соответствующее заявление, и совместно с работодателем решить спорные вопросы относительно заработка, необходимых условий труда.

Касательно условий труда имеется ряд особенностей. Все они связаны с предоставлением беременной более качественных возможностей для исполнения профессиональной деятельности:

 1. Работа с компьютером не должна превышать 3-х часов на протяжении суток.
 2. Если у девушки отсутствует выделенное рабочее место, работодатель должен оснастить его по всем нормам безопасности.
 3. Наличие вредоносных факторов недопустимо. Беременная сотрудница отстраняется от рабочего процесса с сохранением среднего заработка до момента, пока ей не предоставят новое место службы.
 4. При необходимости устанавливается сокращенная рабочая смена или неполный график. Законодатель дозволяет принятие такого решения на основании письменного требования сотрудницы, или основываясь на достигнутых договоренностях между работодателем и его наемной служащей.

В каких случаях женщина в период беременности может быть уволена

Несмотря на то, что законодатели по трудовому праву сделали все  возможное, чтобы создать максимальную преференцию для работающих беременных женщин, все же остались некоторые права и у работодателей на то, чтобы уволить даже такую сотрудницу. Такие реальные возможности или условия предусмотрены в ТК РФ и других нормативных правовых актах, и, в частности, следует отметить следующие моменты:

 • если рабочее место, должность или обязанности сотрудницы, выполняемые ею до периода беременности, не могут выполняться в прежнем объеме и режиме. Такими условиями могу быть, прежде всего, вредные условия труда, график ночных смен и дежурств, (если нет возможности перейти на более щадящий график работы). Однако прежде, чем сократить или уволить сотрудницу с такого рабочего места, работодатель должен мотивировано объяснить сотруднице (или трудовой инспекции), что на его предприятии или в учреждении нет альтернативной должности, которую могла бы занять сотрудница в положении.
 • ситуации, когда предприятие, организация вынуждено прекратить свою деятельность по различным основаниям — сокращение штатов, ликвидация как юридического лица, стихийный бедствия и прочие факторы, которые могут существенно изменить режим работы.
 • добровольное согласие работницы на увольнение по случаю беременности. Как правило, это наиболее приемлемый вариант для обеих сторон, так как и работница избегает конфликта с работодателем в будущем, так и ее начальнику не нужно прилагать усилия юристов, чтобы доказывать в различных инстанциях и судах свою правоту.

Как видно, оснований для увольнения беременных сотрудниц совсем немного и это вполне оправданно, так как государство охраняет права матери и ребенка на всех уровнях власти и закона. Однако есть немало прецедентов, когда беременные работницы используют свои права, в некотором смысле неправомерно, прибегая нередко к шантажу и диктованию условий своему работодателю.

Но тут следует иметь в виду, что в краткосрочной перспективе такая работница, конечно же, добьется своей цели и вполне возможно за ней сохранят рабочее место. Но вот в долгосрочной перспективе такое поведение может сыграть в обратную сторону и при очередном сокращении или реорганизации компании не факт, что такая работница может остаться при своем рабочем месте или своей должности.

Что говорится в законе?

Для того чтобы в процессе работы не возникли конфликтные ситуации, каждая из сторон должна знать, что положено выполнять в таких случаях по закону. Даже при нормально протекающей беременности изменения в графике все же возможны. Кроме того, будущей маме обязательно должны быть предложены определенные льготы, которые помогут сделать рабочий процесс более легким.

В российском законодательстве введен ряд специальных норм, которые помогают регулировать трудовую деятельность беременных сотрудниц. Несмотря на то, что некоторые работодатели воспринимают это в штыки, подобные законы приняты не для того, что усложнить их жизнь, а для сохранения здоровья женщины и будущего ребенка.

Основным документом, на который следует ориентироваться в данном случае, является Трудовой Кодекс. Здесь собран целый список норм, законов и положений, которые позволят установить правильный режим работы для сотрудницы в положении. При этом все законы распространяются на всех работодателей и сотрудниц, вне зависимости от типа предприятия и места их расположения. Для некоторых представительниц прекрасного пола существуют и специальные льготы. Они касаются в первую очередь тех, кто трудится на вредном предприятии, работает с частыми командировками и ночными сменами.

Специальные законы касаются и тех представительниц прекрасного пола, которые работают в муниципальных образованиях и на государственной службе. Особых привилегий могут ожидать и будущие мамы-военные. Для этих случаев предусмотрено особое законодательство, но иногда используются и положения из Трудового Кодекса.

Нарушение прав беременных женщин на работе

Права беременных прописаны в трудовом законодательстве, но они все равно нарушаются ежедневно. Так как и кем производится защита прав беременных на работе?

Перечислим способы поведения при нарушении прав беременных: 

 • Уведомление работодателя о желании получить льготу по закону. В письменном заявлении указываются ссылки на статьи закона из ТК РФ. Работодатели не хотят открытого конфликта, поэтому письменное заявление предпочтительнее. Также это доказательство для суда при неудовлетворении пожеланий беременной;
 • Жалоба в Государственную инспекцию по охране труда. Этот орган защищает права трудящихся и призван примирить стороны трудовых отношений, решив конфликт. При обращении прилагаются все документы, справки, показания свидетелей. От инспекции придет проверка и изучит ситуацию по факту обращения. Одновременно с инспекцией стоит подготовить такой же пакет документов в прокуратуру;
 • Если указанные меры не сработали, подается исковое заявление в суд. В этом вопросе не обойтись без помощи юриста, который поможет составить документы грамотно и будет присутствовать во всех тонкостях разбирательств. Как правило, предупреждая руководство о намерении обратиться в суд, конфликт исчерпывается.

Омрачать беременность не должно ничто, тем более конфликты на рабочем месте. Беременная женщина должна соблюдать правила и условия, описанные в трудовом договоре.

Работа за компьютером и дистанционный труд

Существует еще как минимум два условия, которые не могут быть причиной для перевода на облегченные условия труда.

Во-первых, многие сотрудницы просят перевести их на легкий труд, основываясь на том, что они работают за компьютером, что, по их словам, является опасным фактором. Но это не совсем так. Вредность такой работы можно определить только по результатам медицинских осмотров. Их работодатель обязан проводить в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития от 12 апреля 2011 г. № 302н и нормами СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Но речь там идет о мониторах с электронно-лучевой трубкой, тогда как сейчас почти у всех работников более безопасные жидкокристаллические экраны. А вредность компьютера затем может определить только спецоценка, о которой я говорила выше. Сегодня, пожалуй, уже и нет таких компьютеров, по умолчанию являющихся причиной для перевода на легкий труд. Эту позицию подтвердил и Минтруд России в своем письме 27 сентября 2016 г. №15-1/ООГ-3481, указав, что персональные компьютеры с сертификатами соответствия требованиям безопасности не являются источником вредных производственных факторов.

А во-вторых, «закрыть» вопрос можно, оформив с сотрудницами трудовой договор о дистанционной работе (). В этом случае нет обязанности переводить работницу на легкий труд, так как она может трудиться в любом месте, удобном для беременной женщины, например, из дома. Но для такой работы необходимо заключить отдельную форму договора. Естественно, это потребует расторжения действующего трудового договора и подписания нового. Но вводят дистанционный труд не только из-за отсутствия необходимости перевода на легкий труд – это лишь одно из преимуществ соответствующих договоров. В любом случае вводить «дистанционность» необходимо заблаговременно, а не в момент появления у вас справки от сотрудницы. Это серьезный проект, требующий серьезных временных и трудозатрат. Но подумать об этом работодателям стоит совершенно точно.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector